نوشته هایی با برچسب برش لیزر co2

تکنولوژی برش لیزر

تکنولوژی برش لیزر

تکنولوژی برش لیزر در سالهای اخیر تكنولوژیهای جديدی در عرصه صنعت برشکاری با لیزر معرفی شده است. فناوریهای جديد در عرصه تولید لیزر از قبیل لیزرهای فیبری و ســاير نوآوریها، چالشهای بزرگی را پیش روی صنعتگران و متخصصان قرار داده است. امروزه با توسعه صنايع ورقکاری، بهرهگیــری از فناوریهای جديد

نمایش بیشتر