نوشته هایی با برچسب دستگاه برش لیزر فلزات

تکنولوژی برش لیزر

تکنولوژی برش لیزر

تکنولوژی برش لیزر در سالهای اخیر تكنولوژیهای جديدی در عرصه صنعت برشکاری با لیزر معرفی شده است. فناوریهای جديد در عرصه تولید لیزر از قبیل لیزرهای فیبری و ســاير نوآوریها، چالشهای بزرگی را پیش روی صنعتگران و متخصصان قرار داده است. امروزه با توسعه صنايع ورقکاری، بهرهگیــری از فناوریهای جديد

نمایش بیشتر